Play Video

Excel Skills – Basic

90 phút

Thông tin chung

Đa số sinh viên ngày nay không dành nhiều thời gian cho các môn học Excel vì cho rằng Excel không áp dụng được nhiều cho công việc thường ngày. Đến khi đi làm, các bạn nhận ra việc không thông thạo Excel khiến cho công việc mất nhiều thời gian hơn để xử lý. Vì vậy, khóa học Kỹ năng Excel cơ bản và nâng cao sẽ giúp các bạn từng bước thành thạo được cách sử dụng Excel và ứng dụng vào công việc.

Bạn sẽ học được

Cách xử lý công việc với số liệu trong Excel

Cách vận dụng hiệu quả các hàm tính vào công việc

Cách tạo dữ liệu bảng tính và phân tích công việc

Cách quản lý dữ liệu và tạo báo cáo

Cách sắp xếp và lọc dữ liệu hiệu quả

Nâng cao kỹ năng Excel và thực hiện thao tác thành thạo

Nội dung bài học

 1. Các thành phần chính của bảng tính Excel
 2. Các TAB chính trên thanh RIBBON, tab ngữ cảnh, nhóm lệnh và các lệnh
 3. Một số thao tác cơ bản với Excel
 4. Câu hỏi nhanh
 1. Tạo mới văn bản sử dụng chuột, phím tắt và phím ALT
 2. Mở một văn bản có sẵn, sử dụng Save và Save as
 3. Sử dụng chức năng CHECK FOR ISSUE và DOCUMENT PROPERTIES, sử dụng EXPORT, CLOSE, EXCEL OPTIONS
 4. Câu hỏi nhanh
 5. Câu hỏi và chữa bài tập với tab File
 1. Những lệnh chuột phải với Sheet
 2. Nhóm lệnh Clipboard
 3. Nhóm lệnh Font, nhóm lệnh Alignment
 4. Nhóm lệnh Format Number
 5. Giới thiệu ứng dụng của Coditional Formating, Chart, Sparkline. Tạo báo cáo dạng Dashboard, sử dụng Conditional Formatting
 6. Tạo Formatted Table/Unformatted Table, sử dụng Cell Styles và thay đổi độ rộng của cột, độ cao của dòng
 7. Sử dụng Fill Series và AutoFill
 8. Sử dụng chức năng Sort, Filter và Clear Formats
 9. Sử dụng chức năng Find & Replace, chức năng Go to và Go to Special
 10. Câu hỏi nhanh
 11. Câu hỏi và chữa bài tập với tab Home
 1. Sử dụng Pivot Table và Recommended Pivot Table
 2. Cách chèn Pictures – Shapes – SmartArt
 3. Vẽ biểu đồ và tùy chỉnh biểu đồ
 4. Vẽ đường Sparklines
 5. Sử dụng Hyperlink
 6. Chèn Header & Footer, Chèn Text box và Object
 7. Câu hỏi và chữa bài tập với tab Insert
 1. Sử dụng Themes – Margins – Orientation, Sử dụng Size và Print AreaGói SCORM
 2. Sử dụng Page Breaks và Print Titles
 3. Sử dụng Scale to fit và Sheet Options, Sử dụng Print và Print Preview
 4. Câu hỏi nhanh
 5. Câu hỏi và chữa bài tập với tab Page Layout
 1.  Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ kết hợp, thứ tự tính toán, và cách nhập địa chỉ linh hoạt với phím F4
 2. Hai cách nhập hàm và cách tự học kiến thức hàm với bất kỳ hàm nào
 3. Các hàm Logic: IF, AND, OR, NOT, hàm lồng nhau
 4. Các hàm xử lý chuỗi: LEFT, MID, RIGHT, TRIM, UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEN
 5. Các hàm tính toán tổng hợp: SUM, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, AVERAGE, MIN, MAX, SUMIF, COUNIF, AVERAGEIF
 6. Cách đặt tên vùng dữ liệu và giới thiệu một số hàm Toán học, hàm tìm kiếm, hàm thời gian
 7. Câu hỏi nhanh
 8. Câu hỏi và chữa bài tập với tab Formulas
 1. Cách nhập dữ liệu từ 1 file Text, sử dụng Get External Data, Sort & Filter, Text to Columns
 2. Sử dụng Remove Duplicate và Data Validation
 3. Sử dụng Subtotals và Group, Ungroup
 4. Câu hỏi nhanh
 5. Câu hỏi và chữa bài tập với tab Data
 1. Customize Ribbon và Customize Quick Access Toolbar
 2. Câu hỏi nhanh

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses