Play Video

Series: Data processing and automatic reporting with SQL and Excel – Advanced

120 phút

Thông tin chung

Với những người thường xuyên sử dụng Excel thì chắc hẳn đều từng gặp các vấn đề. Chẳng hạn như tốn quá nhiều thời gian khi tìm kiếm dữ liệu trong nhiều file excel, mệt mỏi vì làm việc với một file excel cả triệu dòng, hay dùng nhiều thời gian để mở một file excel quá nặng… Nếu bạn gặp phải những vấn đề trên, series khóa học Xử lý dữ liệu, báo cáo tự động với SQL và Excel (cơ bản – nâng cao – chuyên sâu) sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian trong việc báo cáo và xử lý dữ liệu.

Bạn sẽ học được

Cách tạo các dữ liệu, bảng dữ liệu

Sử dụng được các câu lệnh để tổng hợp sắp xếp dữ liệu

Cách phân tích báo cáo, xây dựng bảng dữ liệu

Cách duy trì được hoạt động ổn định của SQL Server

Nội dung bài học

 1. Giới thiệu khóa học
 1. Lớp chọn thời gian báo cáo
 2. Lớp dữ liệu thô
 3. Lớp báo cáo tổng hợp dạng bảng biểu MI (Management Information) Report
 4. Lớp báo cáo dạng biểu đồ, hình vẽ sinh động – Dashboard Report
 1. Làm quen khái niệm chỉ tiêu và chiều phân tích ứng dụng trong báo cáo phân tích
 2. Xây dựng Ma trận chỉ tiêu, chiều phân tích để phân tích yêu cầu báo cáo đầu ra – phần 1
 3. Xây dựng Ma trận chỉ tiêu, chiều phân tích để phân tích yêu cầu báo cáo đầu ra – phần 2
 1. Từ ma trận chỉ tiêu, chiều phân tích tạo ra bảng dữ liệu đầu vào phục vụ báo cáo đầu ra
 2. Tạo thủ tục tiền xử lý dữ liệu để xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tính toán tổng hợp – phần 1
 3. Tạo thủ tục tiền xử lý dữ liệu để xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tính toán tổng hợp – phần 2
 4. Đưa các chiều phân tích vào bảng dữ liệu – phần 1
 5. Đưa các chiều phân tích vào bảng dữ liệu – phần 2
 6. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 1 – chỉ tiêu HĐV CKH
 7. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 2 – chỉ tiêu HĐV KKH
 8. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 3 – chỉ tiêu dư nợ và bảo lãnh
 9. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 4 – chỉ tiêu nợ quá hạn và nợ xấu
 10. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 5 – tính lại chỉ tiêu bảo lãnh
 11. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 6 – tính lại chỉ tiêu khách hàng
 12. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 7 – Check kết quả trước khi tạo thủ tục
 13. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 8 – Xóa các cột không dùng đến trong bảng
 14. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 9 – Tạo thủ tục xử lý dữ liệu 1
 15. Tính toán các chiều phân tích cho bảng kết quả tổng hợp – phần 10 – Tạo thủ tục xử lý dữ liệu 2
 1. Từ ma trận chỉ tiêu, chiều phân tích tạo ra bảng dữ liệu
 2. Đặt lại tên cột, khai báo kiểu dữ liệu, viết câu lệnh tạo bảng trong Excel
 3. Đưa các chiều phân tích vào bảng, tạo ra bảng tạm để tính toán
 4. Tính các chỉ tiêu trong bảng kết quả tổng hợp – Tính huy động vốn theo kỳ hạn, loại tiền
 5. Tính các chỉ tiêu trong bảng kết quả tổng hợp – Hoàn thành tính các chỉ tiêu huy động vốn
 6. Tính các chỉ tiêu trong bảng kết quả tổng hợp – Tính các chỉ tiêu Dư nợ theo kỳ hạn, loại tiền
 7. Tính các chỉ tiêu trong bảng kết quả tổng hợp – Tính các chỉ tiêu Bảo lãnh, Nợ quá hạn
 8. Tính các chỉ tiêu trong bảng kết quả tổng hợp – Tính các chỉ tiêu Nợ xấu theo kỳ hạn, loại tiền
 9. Tính các chỉ tiêu trong bảng kết quả tổng hợp – Tính các chỉ tiêu khách hàng
 10. Chấm đối chiếu kết quả giữa 2 cách xây dựng bảng dữ liệu
 11. Tạo thủ tục tính toán dữ liệu tự động cho bảng kết quả tổng hợp theo cách 2
 12. Chạy thủ tục tính toán cho các ngày dữ liệu của bảng kết quả tổng hợp cách 2
 1. Link dữ liệu bảng kết quả kinh doanh tổng hợp 1 và 2 vào Excel
 2. Ôn tập về cách sử dụng hàm INDEX và MATCH ở trong Excel
 3. Cách sử dụng hàm SUMIFS kết hợp INDEX, MATCH để tổng hợp dữ liệu linh hoạt
 1. Tìm hiểu về phép nhân hai bảng dữ liệu
 2. Cách sử dụng JOIN (INNER JOIN)
 3. Cách sử dụng LEFT JOIN (LEFT OUTER JOIN), cách LEFT JOIN nhiều bảng
 4. Cách sử dụng RIGHT JOIN (RIGHT OUTER JOIN), cách sử dụng FULL JOIN (FULL OUTER JOIN)
 1. Giới thiệu một số cách tiếp cận để lưu trữ dữ liệu, xây dựng Database
 1. Sử dụng câu lệnh SQL động ở bên ngoài thủ tục Stored Procedure
 2. Sử dụng câu lệnh SQL động ở bên trong thủ tục Stored Procedure
 1. Cách sử dụng câu lệnh SQL lồng nhau
 1. So sánh ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK
 2. Ứng dụng ROW_NUMBER tìm top 5 khách hàng có dư nợ lớn nhất theo từng Chi nhánh
 1. Sử dụng vòng lặp trong SQL Server
 1. Cách sử dụng PIVOT một cách linh hoạt trong SQL server để phân tích dữ liệu
 2. Cách sử dụng UNPIVOT trong SQL Server
 1. Đánh số thứ tự tự động trong 1 trường dữ liệu – ứng dụng tìm top 5 KH có dư nợ lớn nhất theo chi nhánh
 1. Cách sử dụng bảng tạm của hệ thống dạng #TEN_BANG và ## TEN_BANG

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses