Play Video

Series: Data processing and automatic reporting with SQL and Excel – Basic

120 phút

Thông tin chung

Với những người thường xuyên sử dụng Excel thì chắc hẳn đều từng gặp các vấn đề. Chẳng hạn như tốn quá nhiều thời gian khi tìm kiếm dữ liệu trong nhiều file excel, mệt mỏi vì làm việc với một file excel cả triệu dòng, hay dùng nhiều thời gian để mở một file excel quá nặng… Nếu bạn gặp phải những vấn đề trên, series khóa học Xử lý dữ liệu, báo cáo tự động với SQL và Excel (cơ bản – nâng cao – chuyên sâu) sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian trong việc báo cáo và xử lý dữ liệu.

Bạn sẽ học được

Cách tạo các dữ liệu, bảng dữ liệu

Sử dụng được các câu lệnh để tổng hợp sắp xếp dữ liệu

Cách phân tích báo cáo, xây dựng bảng dữ liệu

Cách duy trì được hoạt động ổn định của SQL Server

Nội dung bài học

 1. Giới thiệu khóa học
 2. Logic và trình tự học tập để làm chủ khóa học
 3. Tạo các thư mục học tập trên máy tính
 4. Giới thiệu tài liệu độc quyền “Từ Excel tới SQL – Học SQL dễ dàng qua ví dụ bằng Excel”
 1. Lý do lựa chọn SQL Server 2014 và cấu hình tối thiểu để cài đặt phần mềm
 2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm SQL Server 2014
 3. Xử lý các lỗi thường gặp khi cài đặt phần mềm
 1. Đăng nhập SQL Server sử dụng Windows Authentication và SQL Server Authentication
 2. Xử lý lỗi không đăng nhập được vào SQL Server
 3. Giới thiệu mô hình dữ liệu để xử lý dữ liệu và làm báo cáo tự động trên SQL Server
 4. Xây dựng 3 tầng dữ liệu INTERFACE, DATAMART và REPORT_SYSTEM – tạo các Database
 5. Giới thiệu giao diện của SQL Server 2014
 1. Tạo bảng dữ liệu bằng cách import dữ liệu có sẵn – Import Text file
 2. Tạo bảng dữ liệu bằng cách import dữ liệu có sẵn – Import Excel file
 3. Cách xử lý lỗi import file Excel
 4. Các khái niệm khi làm việc với dữ liệu và cơ sở dữ liệu
 5. Bài tập tự học số 1
 6. Chữa bài tập số 1
 1. Các kiểu dữ liệu phổ biến thường dùng trong SQL Server
 2. Nội dung ghi nhớ về kiểu dữ liệu
 1. Giới thiệu và chuẩn bị viết những câu lệnh đầu tiên
 2. Cách thức viết câu lệnh, viết ghi chú và chạy câu lệnh trong SQL Server
 3. Cách mở, lưu code thực hiện trong SQL Server và nguyên tắc học tập
 4. Lệnh tạo bảng dữ liệu – CREATE TABLE
 5. Các lỗi thường gặp khi viết câu lệnh tạo bảng
 6. Thêm cột dữ liệu vào bảng – ALTER TABLE ADD
 7. Xóa cột trong một bảng – ALTER TABLE DROP COLUMN
 8. Đổi kiểu dữ liệu Data Type cho 1 cột dữ liệu – ALTER TABLE ALTER COLUMN
 9. Đổi tên của trường dữ liệu trong bảng – EXEC Sp_Rename
 10. Xóa toàn bộ dữ liệu trong 1 bảng – TRUNCATE TABLE
 11. Xóa bảng dữ liệu – DROP TABLE
 12. Bài tập tự học số 2
 13. Chữa bài tập số 2 – phần 1
 14. Chữa bài tập số 2 – phần 2
 15. Hướng dẫn sử dụng Excel để viết câu lệnh SQL
 1. Các toán tử sử dụng trong câu lệnh SQL
 1. Cú pháp SELECT thứ 1 – SELECT TEN_TRUONG – hiển thị một số cột
 2. Cú pháp SELECT thứ 2 – SELECT * – hiển thị tất cả các dòng và các cột
 3. Cú pháp SELECT thứ 3 – SELECT TOP N – lấy ra giới hạn các bản ghi cần xem
 4. Cú pháp SELECT thứ 4 – SELECT DISTINCT – tìm các giá trị duy nhất không trùng nhau
 5. Cú pháp SELECT thứ 5 – SELECT * INTO – tạo bảng dữ liệu copy
 6. Câu lệnh WHERE để lọc dữ liệu
 7. Câu hỏi bài tập từ số 3 tới số 8
 8. Chữa bài tập từ số 3 tới số 8
 9. Câu lệnh GROUP BY để tính toán, tổng hợp dữ liệu – phần 1
 10. Câu lệnh GROUP BY để tính toán, tổng hợp dữ liệu – phần 2
 11. Câu lệnh ORDER BY để sắp xếp
 12. Ví dụ tổng hợp sử dụng SELECT, WHERE, GROUP BY, ORDER BY
 13. Câu hỏi bài tập số 9, 10, 11
 14. Chữa bài tập số 9, 10, 11
 1. Câu lệnh INSERT INTO thứ 1 – Chèn thẳng giá trị dữ liệu vào tất cả các cột của bảng đích
 2. Câu lệnh INSERT INTO thứ 2 – Chèn thẳng giá trị dữ liệu vào một số cột của bảng đích
 3. Câu lệnh INSERT INTO thứ 3 – Chèn vào các cột từ nguồn là 1 câu lệnh SELECT
 4. Câu lệnh INSERT INTO thứ 4 – Chèn vào một số cột từ nguồn là 1 câu lệnh SELECT
 5. Câu hỏi bài tập số 12 – Rất quan trọng
 6. Chữa bài tập số 12 – phần 1
 7. Chữa bài tập số 12 – phần 2
 8. Chữa bài tập số 12 – phần 3
 9. 3 dạng của câu lệnh UPDATE – phần 1 – giải thích qua minh họa Excel
 10. 3 dạng của câu lệnh UPDATE – phần 2 – giải thích ví dụ trên SQL
 11. Câu hỏi bài tập số 13
 12. Chữa bài tập số 13
 13. Câu lệnh DELETE – 2 dạng của câu lệnh DELETE
 14. Câu hỏi bài tập số 14 và chữa bài tập số 14
 1. Câu lệnh UNION ALL, giới thiệu cách thức viết câu lệnh SQL lồng nhau
 2. Nguyên tắc tùy biến để viết được câu lệnh UNION ALL và INSERT INTO linh hoạt
 3. Câu lệnh UNION
 4. Câu lệnh HAVING
 5. Sử dụng AND
 6. Sử dụng OR
 7. Sử dụng IN
 8. Sử dụng LIKE
 9. Sử dụng BETWEEN
 10. Câu hỏi bài tập số 15 và chữa bài tập số 15
 11. Cách kiểm soát dữ liệu đầu vào có bị bất thường hay không
 1. Các hàm tính toán cơ bản
 2. Các hàm xử lý chuỗi
 3. Các hàm xử lý ngày tháng
 4. Hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu Convert
 1. Phần tóm tắt và giới thiệu nội dung tiếp theo
 2. Bài tập số 16 – Tính số dư Dư nợ theo PGD, theo ngày
 3. Bài tập số 17 – Tính số dư Huy động vốn theo PGD, theo ngày – Minh họa Excel
 4. Bài tập số 17 – Tính số dư Huy động vốn theo PGD, theo ngày – Làm với SQL
 5. Bài tập số 18 – Tính số dư Huy động vốn theo PGD và theo từng khách hàng, theo ngày – Làm với SQL
 6. Bài tập số 19 – Tính biến động dư nợ lớn nhất, nhỏ nhất theo từng khách hàng – Minh họa Excel
 7. Bài tập số 19 – Tính biến động dư nợ lớn nhất, nhỏ nhất theo từng khách hàng – Làm với SQL – phần 1
 8. Bài tập số 19 – Tính biến động dư nợ lớn nhất, nhỏ nhất theo từng khách hàng – Làm với SQL – phần 2
 9. Nguyên tắc chung để làm các bài tập tính toán với SQL sao cho dễ hiểu, dễ xử lý lỗi, chính xác tuyệt đối
 1. Stored Procedure là gì? Lợi ích của việc tạo Stored Procedure
 2. Tạo thủ tục Stored Procedure đầu tiên
 3. Cách chạy thủ tục Stored Procedure
 4. Thay đổi nội dung của thủ tục Stored Procedure
 5. Bài tập 20 – Tạo thủ tục tính số dư Dư nợ theo PGD, theo ngày
 6. Bài tập 21 – Tạo thủ tục tính số dư Huy động vốn theo PGD, theo ngày
 7. Bài tập 22 – Tạo thủ tục tính số dư Huy động vốn theo PGD và theo từng khách hàng, theo ngày
 8. Bài tập 23 – Tạo thủ tục tính biến động dư nợ lớn nhất, nhỏ nhất theo từng khách hàng
 9. Chốt lại nguyên tắc chung tạo Stored Procedure
 1. Các bước link dữ liệu từ SQL Server vào Excel
 2. Đặt tham số để giới hạn điều kiện lấy dữ liệu từ SQL vào Excel
 3. Đổi tham số ngày báo cáo, refresh dữ liệu tự động
 4. Bài tập số 24 – Link dữ liệu bảng HDV theo PGD vào Excel
 5. Bài tập số 25 – Link dữ liệu bảng biến động dư nợ theo Khách hàng vào Excel

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses