menu
play button banner background

Thông tin chung

Đưa ra quyết định hiệu quả là kỹ năng quan trọng hàng đầu của các nhà quản trị. Quyết định đưa ra cần cân đối giữa nguồn lực và mục tiêu cần đạt trong mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhà lãnh đạo cũng sẽ phải liên tục rèn luyện để phát triển Kỹ năng ra quyết định của mình. Trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, Khóa học “Kỹ năng ra quyết định” của Gamelearn mang đến những kiến thức sâu sắc về quá trình ra quyết định, giúp bổ sung thêm góc nhìn cho nhà lãnh đạo. Qua đó, dự đoán được các thách thức thời đại để lựa chọn thời điểm đưa ra quyết định tối ưu nhất.

Bạn sẽ học được

Lên kế hoạch và xác định mục tiêu khi ra quyết định
Biết cách dự đoán những thách thức thời cuộc
Phân tích các lựa chọn thay thế

Chi Tiết
Lựa chọn thời điểm ra quyết định phù hợp
Học hỏi từ quyết định của mình
90 phút
Đối tượng: Cấp lãnh đạo và quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Giới thiệu chung
1.1
Tổng quan khóa học
1.2
Lộ trình đào tạo 
Topic 2 | Chuẩn bị ra quyết định
2.1
Giới thiệu bài học
2.2
Làm thế nào để ra quyết định hiệu quả?
2.3
Xác định vai trò và trách nhiệm
2.4
Lựa chọn phương pháp
2.5
Xem xét môi trường
2.6
Lên kế hoạch quyết định và xác định mục tiêu
2.7
Tổng kết và thực hành
Topic 3 | Dự đoán những thách thức
3.1
Giới thiệu bài học
3.2
Kiểm soát những thiên kiến nhận thức
3.3
Quản lý động lực nhóm
3.4
Tổng kết và thực hành
Topic 4 | Đánh giá những lựa chọn thay thế
4.1
Giới thiệu bài học
4.2
Đưa ra những lựa chọn thay thế
4.3
Phân tích các lựa chọn thay thế
4.4
Tổng kết và thực hành
Topic 5 | Đưa ra quyết định
5.1
Giới thiệu bài học
5.2
Khi nào cần đưa ra quyết định
5.3
Đi đến quyết định cuối cùng
5.4
Công cụ ra quyết định
5.5
Tổng kết và thực hành
Topic 6 | Truyền đạt là thực hiện quyết định
6.1
Giới thiệu bài học
6.2
Truyền đạt quyết định
6.3
Thực hiện quyết định
6.4
Học hỏi từ quyết định của mình
6.5
Tổng kết và thực hành