play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Các hình thức huấn luyện trong doanh nghiệp
Một số quy trình và mô hình kiểu mẫu giúp huấn luyện
Phương pháp thực hành giao tiếp trong huấn luyện
Cách giao tiếp và phản hồi trong huấn luyện

Chi Tiết
120 phút
12 bài báo học liệu
5 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Cấp lãnh đạo và quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Giới thiệu chung
1.1
Tổng quan khóa học
1.2
Lộ trình đào tạo
Topic 2 | Huấn luyện trong doanh nghiệp
2.1
Giới thiệu bài học
2.2
Huấn luyện tại nơi làm việc
2.3
Huấn luyện (Coaching) VS. Tham vấn (Counseling)
2.4
Huấn luyện chính thức VS Huấn luyện không chính thức
2.5
Phát triển tư duy huấn luyện cho nhà quản lý
2.6
Tổng kết
2.7
Minigame
Topic 3 | Quy trình và mô hình huấn luyện
3.1
Giới thiệu bài học
3.2
Quy trình huấn luyện: Tổng quan & Các giai đoạn
3.3
Khung huấn luyện OSKAR
3.4
Mô hình GROW
3.5
Mô hình huấn luyện hiệu suất
3.6
Góc nhìn chuyên gia
3.7
Tổng kết
3.8
Minigame
Topic 4 | Giao tiếp trong huấn luyện
4.1
Giới thiệu bài học
4.2
Làm thế nào để giao tiếp hiệu quả trong huấn luyện?
4.3
Kỹ năng giao tiếp trực tiếp
4.4
Kỹ năng lắng nghe tích cực
4.5
Kỹ năng đặt câu hỏi
4.6
Tổng kết
4.7
Minigame
Topic 5 | Nhận xét và phản hồi trong huấn luyện
5.1
Giới thiệu bài học
5.2
Phản hồi rõ ràng
5.3
Phản hồi nhất quán
5.4
Phản hồi tích cực
5.5
Góc nhìn chuyên gia
5.6
Tổng kết
5.7
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses