play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Tổng quan kiến thức về quy trình doanh nghiệp
Các quy trình cần cải tiến và lên kế hoạch cải tiến quy trình
Vấn đề trong quy trình hiện tại
Phương pháp tạo ra quy trình mới để giải quyết vấn đề nội tại
Giải pháp áp dụng quy trình mới vào doanh nghiệp
Bí quyết liên tục cải tiến quy trình

Chi Tiết
150 phút
10 bài báo học liệu
3 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap
Topic 2 | Bạn biết gì về cải tiến quy trình trong doanh nghiệp
2.1
Introduce lesson
2.2
Quy trình doanh nghiệp là gì
2.3
Tư duy quy trình
2.4
Quy trình BPI
2.5
Summary
2.6
Minigame
Topic 3 | Giai đoạn 1 - Lên kế hoạch cải tiến quy trình
3.1
Introduce lesson
3.2
Phát hiện dấu hiệu sai sót
3.3
Lựa chọn quy trình cải tiến
3.4
Xác định phạm vi, mục tiêu và mốc thời gian
3.5
Thiết lập đội cải tiến quy trình
3.6
Summary
3.7
Minigame
Topic 4 | Quy trình giải thích công việc
4.1
Introduce lesson
4.2
7 bước giải thích công việc
4.3
Mô tả nội dung công việc
4.4
Thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện
4.5
Xác định các nguồn lực hỗ trợ có sẵn
4.6
Xác định thẩm quyền ra quyết định
4.7
Xác định sự đào tạo cần thiết
4.8
Thống nhất các yếu tố để theo dõi và phản hồi
4.9
Ghi lại các ý chính
4.10
Summary
4.11
Mini game
Topic 5 | Giám sát và hỗ trợ công việc
5.1
Introduce lesson
5.2
Giám sát công việc
5.3
Hỗ trợ công việc
5.4
Xử lý trao quyền ngược
5.5
Đánh giá hiệu quả trao quyền  
5.6
Góc chuyên gia
5.7
Summary
5.8
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses