play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Khả năng thiết lập phạm vi dự án
Cách thức xây dựng lịch trình và ngân sách dự án
Quy trình thành lập đội dự án
Phương thức quản lý rủi ro khi thực hiện dự án
Bí quyết giám sát tiến độ và các vấn đề phát sinh

Chi Tiết
150 phút
12 bài báo học liệu
6 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | Quản lý dự án và những điều cần biết
2.1
Introduce lesson
2.2
Quản lý dự án là gì?
2.3
Một số lưu ý ban đầu khi quản lý dự án
2.4
Summary
2.5
Minigame
Topic 3 | "Thiết lập phạm vi dự án
3.1
Introduce lesson
3.2
Xác định vấn đề, mục tiêu
3.3
Xác định các bên liên quan
3.4
Ước tính nguồn lực dự án
3.5
Summary
3.6
Minigame
Topic 4 | "Xây dựng lịch trình và ngân sách dự án
4.1
Introduce lesson
4.2
Xây dựng lịch trình dự án
4.3
Công cụ xây dựng lịch trình dự án
4.4
Xây dựng ngân sách
4.5
Summary
4.6
Minigame
Topic 5 | Thành lập đội dự án
5.1
Introduce lesson
5.2
Hiểu rõ vai trò của bạn
5.3
Tuyển dụng và phân công nhiệm vụ
5.4
Dự đoán các vấn đề nhân sự và họp ra mắt
5.5
5. Expert perspective
5.6
Summary
5.7
Minigame
Topic 6 | Quản lý rủi ro
6.1
Introduce lesson
6.2
Quản lý rủi ro dự án là gì?
6.3
Phân tích, dự báo rủi ro
6.4
Ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro
6.5
Summary
6.6
Minigame
Topic 7 | Giám sát tiến độ và các vấn đề phát sinh
7.1
Introduce lesson
7.2
Quản lý đội dự án
7.3
Giám sát tiến độ dự án
7.4
Báo cáo tiến độ
7.5
Summary
7.6
Minigame
Topic 8 | Kết thúc dự án
8.1
Introduce lesson
8.2
Tổng kết dự án
8.3
Bài học kinh nghiệm
8.4
5. Expert perspective
8.5
Summary
8.6
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses