play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Chuẩn bị cuộc họp
Tiến hành cuộc họp
Giải quyết các vấn đề trong cuộc họp
Kết thúc cuộc họp

Chi Tiết
120 phút
12 bài báo học liệu
4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | Lợi ích của trao quyền
2.1
Introduce lesson
2.2
Trao quyền là gì?
2.3
Lợi ích của trao quyền
2.4
Rào cản của trao quyền
2.5
Dấu hiệu của trao quyền
2.6
Góc chuyên gia
2.7
Summary
2.8
Minigame
Topic 3 | Chuẩn bị để trao quyền
3.1
Introduce lesson
3.2
Management style
3.3
Prepare for the change
3.4
Trao quyền cho ai?
3.5
Summary
3.6
Minigame
Topic 4 | Quy trình giải thích công việc
4.1
Introduce lesson
4.2
7 bước giải thích công việc
4.3
Mô tả nội dung công việc
4.4
Thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện
4.5
Xác định các nguồn lực hỗ trợ có sẵn
4.6
Xác định thẩm quyền ra quyết định
4.7
Xác định sự đào tạo cần thiết
4.8
Thống nhất các yếu tố để theo dõi và phản hồi
4.9
Ghi lại các ý chính
4.10
Summary
4.11
Mini game
Topic 5 | Giám sát và hỗ trợ công việc
5.1
Introduce lesson
5.2
Giám sát công việc
5.3
Hỗ trợ công việc
5.4
Xử lý trao quyền ngược
5.5
Đánh giá hiệu quả trao quyền  
5.6
Góc chuyên gia
5.7
Summary
5.8
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses