play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Lên kế hoạch và xác định mục tiêu khi ra quyết định
Biết cách dự đoán những thách thức thời cuộc
Phân tích các lựa chọn thay thế

Chi Tiết
Lựa chọn thời điểm ra quyết định phù hợp
Học hỏi từ quyết định của mình
90 phút
Đối tượng: Cấp lãnh đạo và quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | Chuẩn bị ra quyết định
2.1
Introduce lesson
2.2
Làm thế nào để ra quyết định hiệu quả?
2.3
Xác định vai trò và trách nhiệm
2.4
Lựa chọn phương pháp
2.5
Xem xét môi trường
2.6
Lên kế hoạch quyết định và xác định mục tiêu
2.7
Tổng kết và thực hành
Topic 3 | Dự đoán những thách thức
3.1
Introduce lesson
3.2
Kiểm soát những thiên kiến nhận thức
3.3
Quản lý động lực nhóm
3.4
Tổng kết và thực hành
Topic 4 | Đánh giá những lựa chọn thay thế
4.1
Introduce lesson
4.2
Đưa ra những lựa chọn thay thế
4.3
Phân tích các lựa chọn thay thế
4.4
Tổng kết và thực hành
Topic 5 | Đưa ra quyết định
5.1
Introduce lesson
5.2
Khi nào cần đưa ra quyết định
5.3
Đi đến quyết định cuối cùng
5.4
Công cụ ra quyết định
5.5
Tổng kết và thực hành
Topic 6 | Truyền đạt là thực hiện quyết định
6.1
Introduce lesson
6.2
Truyền đạt quyết định
6.3
Thực hiện quyết định
6.4
Học hỏi từ quyết định của mình
6.5
Tổng kết và thực hành

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses