play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Tìm hiểu về cách hoạch định chiến lược nguồn nhân sự
Nghiên cứu phương pháp quản lý nguồn nhân sự tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và theo dõi đánh giá

Chi Tiết
Tìm hiểu các phương thức tạo động lực cho nhân viên cùng với giải quyết mâu thuẫn nội bộ
Tìm hiểu cách đưa ra quyết định sa thải nhân viên
90 phút
Đối tượng: Cấp lãnh đạo và quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | Tầm quan trọng của mạng lưới quan hệ
2.1
Giới thiệu chung
2.2
Thế nào là mạng lưới quan hệ?
2.3
Một góc nhìn mới về mạng lưới quan hệ
2.4
Các hình thức và đặc điểm của mạng lưới quan hệ
2.5
Tổng kết và thực hành
Topic 3 | Sơ đồ mạng lưới quan hệ
3.1
Giới thiệu chung
3.2
Lựa chọn mạng lưới quan hệ
3.3
Xây dựng sơ đồ mạng lưới quan hệ
3.4
Đánh giá mạng lưới quan hệ
3.5
Tổng kết và thực hành
Topic 4 | Củng cố mạng lưới mối quan hệ
4.1
Giới thiệu chung
4.2
Vì sao cần củng cố mạng lưới quan hệ?
4.3
Đánh giá chất lượng mạng lưới quan h
4.4
Kế hoạch củng cố mạng lưới quan hệ
4.5
Thực hiện kế hoạch
4.6
Tổng kết và thực hành
Topic 5 | Phát triển mối quan hệ
5.1
Giới thiệu chung
5.2
Những rào cản trong việc xây dựng mối quan hệ
5.3
Thoải mái hơn khi xây dựng mạng lưới quan hệ
5.4
Ứng xử khéo léo khi khác biệt văn hóa
5.5
Thu hút mọi người
5.6
Giải quyết những yêu cầu từ người khác
5.7
Tổng kết và thực hành
Topic 6 | Tận dụng các mối quan hệ
6.1
Giới thiệu chung
6.2
Tận dụng tối đa mạng lưới quan hệ
6.3
Định hướng thay đổi mạng lưới quan hệ
6.4
Thúc đẩy sự đổi mới
6.5
Thúc đẩy nhóm hoạt động hiệu quả
6.6
Tổng kết và thực hành
Topic 7 | Duy trì mạng lưới mối quan hệ
7.1
Giới thiệu chung
7.2
Tầm nhìn dài hạn
7.3
Thể hiện sự quan tâm
7.4
Gặp gỡ định kỳ
7.5
Tổng kết và thực hành

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses