play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Cách đánh giá sức khỏe tài chính qua chỉ số và cách định giá
Bí quyết phát triển các hoạt động ngân sách
Cách thức phân tích chi phí/lợi ích qua các lợi tức đầu tư, tỷ suất hay thời gian hoàn vốn, giá trị hiện tại ròng, tỷ lệ hoàn vốn nội bộ, điểm hòa vốn và độ nhạy.
Phương pháp theo dõi hiệu quả tài chính qua theo dõi hiệu quả đầu tư, ngân sách và cách thích nghi trước thay đổi

Chi Tiết
120 phút
12 bài báo học liệu
2 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Quản lý cấp trung và đội ngũ nhân viên

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap
Topic 2 | Tổng quan về báo cáo tài chính
2.1
Introduce lesson
2.2
Tại sao phải hiểu về báo cáo tài chính
2.3
Các phương pháp kế toán
2.4
Ba loại báo cáo tài chính
2.5
Giả định, ước tính và định kiến
2.6
Summary
2.7
Minigame
Topic 3 | Đánh giá sức khỏe tài chính
3.1
Introduce lesson
3.2
Phân tích các chỉ số tài chính
3.3
Các phương pháp đánh giá khác
3.4
5. Expert perspective
3.5
Summary
3.6
Minigame
Topic 4 | Phát triển ngân sách
4.1
Introduce lesson
4.2
Ngân sách doanh nghiệp là gì
4.3
Hoạt động ngân sách
4.4
Phương pháp tiếp cận ngân sách (từ trên xuống và từ dưới lên)
4.5
Xây dựng dự toán ngân sách
4.6
5. Expert perspective
4.7
Summary
4.8
Minigame
Topic 5 | Phân tích chi phí/lợi ích
5.1
Introduce lesson
5.2
Phân tích chi phí/lợi ích là gì?
5.3
Phân tích tỷ suất hoàn vốn (ROI)
5.4
Phân tích thời gian hoàn vốn
5.5
Phân tích giá trị hiện tại ròng (NPV)
5.6
Phân tích tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)
5.7
Phân tích điểm hòa vốn
5.8
Phân tích độ nhạy
5.9
Summary
5.10
Minigame
Topic 6 | Theo dõi hiệu quả
6.1
Introduce lesson
6.2
Theo dõi hiệu quả đầu tư
6.3
Theo dõi hiệu quả ngân sách
6.4
Thích nghi với những thay đổi
6.5
Summary
6.6
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses